TRAINING

Get up and Goals!

Během 45minutové lekce žáci ve skupinách zpracovávají a přemýšlí nad různými možnostmi, jak může jednotlivec přispět ke snížení nerovnosti ve světě. 

 

Po 45minutové lekci žáci vysvětlí rozdí lmezi absolutní a relativníchudobou. Definují význam pojmu index lidského rozvoje a vysvětlí, jaké jsou nevýhody měření chudoby pouze penězi. Žáci srovnají, co znamená být chudý v různých částech světa a různých sociálních prostředích.

Žáci během 45minutové lekce porovnávají zdravotní situaci ve vybrané rozvinuté a rozvojové zem. Žáci si uvědomují potřebu rozvojové spolupráce v oblasti zdravotnictví.. Formulují klíčová slova pro vyhledávání informací na internetu, vyhledávají a kriticky třídí informace.

Během 45minutové lekce žáci zjistí, jakou vliv má vzdělání má vzdělání na kvalitu života. Diskutují o tom, že ne každý má stejný přístup ke vzdělání. Popíší a vysvětlí data o vzdělávání ve světě. Obhajují rovný přístup ke vzdělávání pro všechny na celém svět. 

Během 60minutové simulační hry žáci zjistí, jak funguje světový obchod. Na základě rozdělení do jednotlivých skupin dle zdrojů a know-how si prožijí, jak funguje neviditelná ruka trhu a nastavení pravidel ve světovém bochodu, zkouší přijít na to, jak by šla nerovná stiuace zvrátit.

Žáci se během 60minutové lekce seznámí s různými typy nerovností. Pracují se stručnými, ale přesvědčivými argumenty založenými na výzkumu.A přemýšlí nad dopady, které může mít nerovnost v širším společenském a ekonomickém kontextu.